The Science for Population Protection

POKYNY PRO AUTORY

Formální úprava příspěvku

Příspěvky jsou vyžadovány v elektronické podobě ve formátu docx v jednotném fontu Times New Roman. Číslované poznámky se uvádějí za textem, nikoliv pod čarou.

Grafy, tabulky a vyobrazení přikládat samostatně s jasným označením souboru a je nutno je současně ponechat v textu na stanoveném místě s jeho označením. Schémata a obrázky dodávat ve formátu, např. EMF, CDR, AI, WMF, SVG atd. nebo v podobě rastru ve formátu JPEG, TIFF, PNG apod. Veškerá zobrazení zpracovat v dostatečném rozlišení, aby při změně rozměrů byla zachována čitelnost.

V případě přejatého zobrazení citovat jeho zdroj. Autor příspěvku odpovídá za obsahovou a věcnou správnost textu v jazyce, ve kterém je uváděn, včetně pravopisu. U příspěvků se jazyková úprava neprovádí.

Identifikace autora

S předloženým příspěvkem uvede každý autor nebo spoluautor svůj nestrukturovaný profesní životopis ke zveřejnění formou souvislého textu o rozsahu 900 – 1 200 znaků s mezerami v anglickém jazyce; čeští a slovenští autoři příspěvků uvedou ještě tento životopis v mateřském jazyce.

Skladba stručného profesního životopisu:

  • jméno a příjmení včetně akademických titulů

  • rok narození

  • název zastupované instituce

  • momentální pozice v instituci a pracovní náplň

  • dosažené vzdělání s uvedením školy a roku absolutoria

  • odborná specializace

  • další důležité informace o autorovi, vztahující se k jeho příspěvku, jako např. publikace, granty, členství v odborných orgánech

  • e-mailová adresa

  • telefon, ev. fax

Standardy bibliografických citací

Citace zdrojů v listinné nebo elektronické podobě se řídí ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Pro citaci běžných tištěných i elektronických publikací nebo jejich částí je doporučeno využití automatického generátoru citací www.citace.com. O nepovinných a nezávazných prvcích citovaných zdrojů z hlediska výše uvedených norem rozhoduje redakce.

Autorské příspěvky, jejichž citace neodpovídají příslušnému standardu, budou autorům vráceny k přepracování.

Administrace