The Science for Population Protection

ETICKÝ KODEX

Vysoká kvalita článků publikovaných v časopisu The Science for Population Protection je zajištěna oboustranně anonymním recenzním řízením. Předložený etický kodex nastavuje základní pravidla publikačního procesu periodika a popisuje zásady etického chování účastníků recenzního řízení – autorů, redaktorů, recenzentů.

Autoři

 • Každý rukopis předložený k odbornému posouzení časopisem The Science for Population Protection musí být původním dílem. Rukopis nesmí být publikován nebo přijat k publikaci v jiném časopisu či nakladatelství, ať už v češtině, nebo jiném jazyce. Původnost rukopisů je prověřována v rámci systému kontroly umožňujícího odhalení případné shody s již publikovanými texty (včetně určení míry shody). Autor nesmí časopisu The Science for Population Protection poslat k posouzení rukopis, který je předmětem posuzování v jiném časopisu, anebo jinému časopisu poslat rukopis, který je v daný okamžik posuzován v časopise The Science for Population Protection.

 • Plagiátorství ve všech formách je nepřijatelné. Autoři jsou povinni odkazovat na díla ostatních autorů, pokud je citují v doslovném znění či parafrázují jejich myšlenky. V případě plagiátorství bude rukopis odmítnut a autorovi bude odepřena publikační aktivita v časopisu The Science for Population Protection.

 • Autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) ve všech formách je nepřijatelné. Čerpá-li rukopis z jiné autorovy práce, která již byla publikována, je v tisku nebo je posuzována k publikaci, musí autor na tuto práci odkazovat. Autoři odkazující na své starší práce, z nichž rukopis čerpá, by se měli vyhnout nadměrnému účelovému odkazování na své vlastní práce. V případě autoplagiátorství bude rukopis odmítnut a autorovi bude odepřena publikační aktivita v časopisu The Science for Population Protection.

 • Autoři mohou publikovat dílčí výsledky svého výzkumu ve více publikacích. Každá z těchto publikací si musí zachovat originalitu a jednotlivé texty se musí lišit výzkumným cílem a v odpovídající míře i strukturou a obsahem. Rukopis, který se od jiného autorova díla odlišuje pouze formálně - vzhledem a stylem, není původním textem. Autor musí informovat redakci o svých již publikovaných textech na stejné či úzce související téma a na požádání zaslat redaktorovi rukopis těchto textů.

 • Osoby, které se významně podílely na výzkumu a tvorbě rukopisu budou uvedeny jako spoluautoři. Osoby, které se dílčím způsobem podílely na přípravě rukopisu (shromažďování dat, kódování dat, komentáře nebo korektury rukopisu) budou uvedeny v poznámce pod čarou (poděkování).

 • Autoři respektují soukromí, důstojnost a svobodu názoru účastníků výzkumu. Autoři musí informovat účastníky výzkumu (například dotazované při rozhovorech a šetřeních) o účelu výzkumu a zachovávají důvěrnost získaných informací a anonymitu účastníků výzkumu v souladu s jejich požadavky.

 • Rukopisy aspirující na publikaci v časopise The Science for Population Protection (v rubrikách vědecké články a odborné články) procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením a jejich autoři zapracovávají připomínky včas podle dohodnutých termínů. Pokud autor není schopen dodržet stanovený termín, obrátí se co nejdříve na redakci a požádá o jeho prodloužení.

 • Autor zajistí, aby jeho rukopis neporušoval autorské právo. V případě, že autor používá cizí díla (grafika, tabulky), jejichž použití vyžaduje souhlas jejich autora, zajistí potřebná oprávnění před odesláním příspěvku.

Redaktoři

 • Redaktoři (členové redakce) si zachovávají svoji nezávislost. Redaktoři nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují diskrétně, nestranně, pohotově a konstruktivně. Redaktoři posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit, bez ideových předsudků a osobních preferencí.

 • Redakce vybírá v rámci recenzního řízení recenzenty na základě jejich publikační činnosti k danému tématu a jejich akademického přínosu. Odborný profil recenzentů vždy odpovídá empirickému, teoretickému a/nebo metodologickému zaměření posuzovaného rukopisu. Redakce vybírá recenzenty nestranně ve snaze zajistit vysokou odbornou úroveň časopisu. Redakce oslovuje recenzenty z akademických a výzkumných institucí (případně i státních institucí, nevládních organizací nebo firem) z celé České republiky a dalších zemí. Autoři mohou požádat redakci, aby rukopis nebyl posuzován konkrétními recenzenty, avšak konečné rozhodnutí o výběru recenzentů je ponecháno na uvážení redakce. Redaktoři se snaží o včasné posouzení všech rukopisů a pohotově reaguje na dotazy autorů týkající se recenzního řízení jejich rukopisu.

 • Redaktoři respektují důvěrný charakter oboustranně anonymního recenzního řízení. Redakce a její spolupracovníci nesmějí poskytovat informace o rukopisu a jeho recenzním řízení nikomu jinému než recenzentům, autorovi (autorům) daného rukopisu a v případě potřeby ostatním členům redakce a redakční rady. Redakce zajišťuje anonymitu rukopisů a recenzního řízení: odstraňuje odkazy na autorovy práce z rukopisu a všechny další informace v rukopisu a posudcích, které mohou identifikovat autory nebo recenzenty. Redakce nesmí vyzradit informace, které by mohly identifikovat autora (autory) recenzentovi (recenzentům) nebo naopak. Identita recenzentů může být odkryta pouze tehdy, pokud recenzent sám výslovně souhlasí s odkrytím své identity. Výkonný redaktor časopisu archivuje všechny rukopisy, posudky a další materiály vztahující se k procesu recenzního řízení pro případnou zpětnou kontrolu.

 • Redaktoři nesmí posuzovat rukopis, v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů.

 • Redaktoři mají povinnost autorovi (autorům) dostatečně odůvodnit rozhodnutí týkající se jeho rukopisu. Redaktoři zasílají autorům redakční vyjádření, které kromě posudků a připomínek recenzentů obsahuje i návrhy a doporučení, jak postupovat při dalších úpravách textu. Rukopisy, které jasně nesplňují základní požadavky kladené na příslušný typ článku, mohou být redakcí zamítnuty bez dalšího vysvětlení.

 • Odpovědnost za přijetí nebo odmítnutí rukopisů nese redakce, která respektuje doporučení recenzentů jako kolektivu. Redakce zpětně informuje recenzenty o výsledcích recenzního řízení a o konečném rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu.

Recenzenti

 • Recenzní řízení v časopise The Science for Population Protection je oboustranně anonymní. Recenzenti musí odmítnout vypracování posudku na rukopis, v němž mají skutečný nebo potenciální střet zájmů. Zná-li recenzent identitu autora nebo spoluautora rukopisu, informuje o této skutečnosti redakci. Recenzenti respektují důvěrný charakter recenzního řízení, informace týkající se rukopisu a recenzního řízení nesdělují třetím osobám.

 • Recenzenti hodnotí rukopisy nezaujatě, objektivně, spravedlivě a profesionálně. Recenzenti jsou k autorovi upřímní, pokud mají pochybnosti o kvalitě rukopisu. Od recenzentů se očekává, že svá doporučení redakci adekvátně odůvodní a že poskytnou autorovi odpovídající množství komentářů a případně i doporučení. Recenzenti vypracovávají posudek včas podle dohodnutého termínu. Pokud recenzent není schopen dodržet stanovený termín, obrátí se co nejdříve obrátit na redakci, která se rozhodne, zda termín prodlouží, nebo zda bude hledat dalšího recenzenta.

Administrace